Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány

A betegjogokról, a beteg kötelességeiről és a betegjogi képviselőről

1997. évi CLIV. törvény 1/2004. (1. 5.) ESZCSM rendeldet

A törvény megfogalmazza - többek között- azokat a jogokat, melyeket a beteg a gyógyintézetben meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhat.


Mi az egészségügyi ellátáshoz való jog?

Sürgős szükség esetén az élettmentő, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzéséhez való jog alapvető emberi jog, annak igénybevétle semmilyen módon nem korlátozható. Ugyancsak alapvető joga van a betegnek a szenvedés csökkentéséhez.
A beteg jogosult az állapota által szakmailag indokolt szintű egészségügyi szolgáltató és amennyiben jogszabály kivételt nem tesz a választott orvos egyetértésévei az ellátását végző orvos szabad rnegválasztásához, ha az ellátás szakimai jellege, az ellátás sűrűsége, illetőleg az igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony ezt nem zárja ki.


Mi az emberi méltósághoz való jog?

Az egészségügyi ellátás során a beteg jogosult arca, hogy vele tisztelettel és megbecsüléssel bánjanak, személyhez fűződő jogait tartsák tiszteletben. Az egészségügyi ellátás során a betegen kizárólag a vizsgálatához és a gyógykezeléshez szükséges beavatkozások végezhetők el.


Mit tartalmaz a kapcsolattartás joga?

A beteg azon joga, hogy kifejezett rendelkezésével megtilthassa, hogy róla bárkinek felvilágosítást adjanak, illetőleg nyilvános móddon feltüntessék, hol került elhelyezésre. Továbbá a beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfeleő egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és általában vallsa szabad gyakorlásának a joga.
Bizonyos esetekben arra is lehetőséget biztosít az egészségügyi törvény, hogy a kórházi ellátás során a hozzátartozó végig a beteg mellett tartózkodhasson - súlyos betegek, gyermekek, illetve szülő nők esetén.


Mi az intézmény elhagyásának joga?

A törvény kimondja, hogy' a beteg jogosult az egészségügyi intézmény alhagyására. A törvény a betegnek ezt a jogát csak meghatározott speciális esetekben tartja korlátozhatónak.


Mi a tájékoztatáshoz való jog, az önrendelkezéshez való jog?

A törvény a betegek alepvető jogává teszi, hogy egészségi állapotukról általános jelleggel folyamatosan tájékoztatást kapjanak. Ezen túlmenően a beteget az egyes beavatkozások megkezdése előtt az egészségi állapotával kapcsolatos minden lényeges körülményről tájékoztatni kell, mert a megfelelő tájékozottság képezi alapját a beteg egészségi állapotával kapcsolatos döntéseinek.


Mi az ellátás visszautasításának joga?

A törvény a cselekvőképes beteg számára biztosítja az ellátás visszutasításának jogát. Abban az esetben, amennyiben a beteg egészségi állapotában az ellátás elmaradása esetén súlyos vagy maradandó károsodás következne be, a beteg az ellátást csak meghatározott alaki kötöttségekkel megtett nyilatkozatban utasíthatja vissza. A törvény a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő cselekvőképes beteg számára - meghatározott kivételekkel - biztosítja azt a jogot, hogy életmentő vagy életfenntartó beavatkozást visszautasítson. Ebben az esetben a törvény meghatározza azokat az eljárási garanciákat, amelyek biztosítják azt, hogy a beteg önrendelkezési jogát döntése következményeinek teljes ismeretében gyakorolja.


Mi az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga?

A tájékoztatáshoz való jogosultsággal összefüggésben a törvény kiemelten nevesíti az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogát. A beteg jogosult továbbá az. általa hiányosnak vagy pontatlannak vélt dokumentáció kiegészítésének vagy kijavításának a kezdeményezésére. Az egészségügyi ellátásban résztvevő személyek a beteg ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és egyéb személyes adatait bizalmasan kötelesek kezelni, és csak az arra jogszabály, hatósági határozat vagy a beteg nyilatkozata által feljogosított személyekkel jogosultak közölni.


Milyen kötelezettségek terhelik a beteget?

Amennyiben a beteg beleegyezési jogát gyakorolva az egészségügyi ellátás igénybevétele mellett döntött, köteles az egészségügyi ellátást a vonatkozó jogszabályok és az intézményi rend keretei között igénybe venni. A beteget ellátása során az ellátását végző egészségügyi dolgozóval való együttműködési köteIezettség is terheli. Ennek értelmében a törvény meghatározza azokat a kötelezettségeket, amelyeket a betegnek az együttműködés keretében tejesítenie kell.


Az egészségügyi szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége:

A betegjogok érvényesítése körében az egészségügyi szolgáltató kötelezettségévé teszi hogy a beteget - illetőleg a beteg egészségi állapotával kapcsolatban a beteg ilyen irányú nyilatkozata vagy a törvény rendeIkezése alapján nyilatkozzon jogosult személy egészségi állapotától függően az egészségügyi szolgáltató intézménybe való felvételekor, illetve ellátása előtt a beteg jogokról, azok érvényesítésének lehetőségéről, valamint az intézmény házirendjéről részletesen tájékoztatnia kell.